Pizzeria Antonio Sorbillo

Napoli - Via dei Tribunali, 38


Wednesday 12:00 - 23:00
Thursday 12:00 - 23:00
Friday 12:00 - 23:30
Saturday 12:00 - 0:00
Sunday 12:00 - 16:00
Monday 12:00 - 23:00
Note